:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421
กองสวัสดิการสังคม
นางรุ่งฟ้า ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
.
นางสาวพิมพินันต์ พิจจักโน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
.
นายธรรมสรณ์ สุวรรณมงคล
นักพัฒนาชุมชน
.
น.ส.พวงบุปผา รักษาจิต
นักพัฒนาชุมชน
.
นางสาวอัญชลี ลอยเมฆ
เจ้าพักงานธุรการปฏิบัติงาน
.
นางสาวธัญญาลักษณ์ สุขสวัสดิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาวอังคณา สมแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
.
นางสาววณิชยา เขื่อนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
.