:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายอนันต์ สิงห์โต
กำนันตำบลหนองป่าครั่ง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
นายพรเทพ อุปธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นายเดวานันท์ มณีสว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายสะล้าง กาวิละ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นางสาวกมลลักษณ์ พรหมาวัตร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายธนกร โพธิ์งาม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายอำพล สมแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7