:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421
หัวหน้าส่วนราชการ
นายเฉลย ผะอบเหล็ก
ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
053 851646 ต่อ 103
นายกษิติกานต์ ปาจุวัง
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
.053 851646 ต่อ 104
นางสาวพัชรากร พวงสายใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
053 851646 ต่อ 107
นางเสาวนีย์ คำปวน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
.053 851646 ค่อ 14
นางสาวดรุณี ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
.053 851646 ต่อ 126
นายคงภัทร สายปราชญ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
053 851646 ต่อ 136
นายมานพ สมคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
053 851646 ต่อ 113
นางรุ่งฟ้า ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
053 851646 ต่อ 127