:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421
คณะผู้บริหาร
นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง
0898517237
นายทรงพล อุทัย
รองนายกเทศมนตรี
0898528897
นายชัยวิทย์ มาลัย
รองนายกเทศมนตรี
0815308509
นายสุพรรณ อุดตาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
0895573273
นายพยนต์ ศรีมาเจริญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
0869110264