:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421
กองช่าง
นายมานพ สมคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
.
นายเจตน์ธำรงค์ ธำรงค์ทิพยคุณ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
.
น.ส.ญาณิณท์ บัวสุข
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
.
นายอนุรักษ์ อินทยนต์
วิศวกรโยธา
.
นายนิรุทธ์ ไชยชนะ
นายช่างเขียนแบบ
.
นายพงศ์สถิตย์ วันแสน
นายช่างโยธา
.
นายกมล สาธร
พนักงานผลิตน้ำประปา
.
นางนงลักษณ์ บุญโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
.
นายชูเกียรติ ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา
พนักงานขับรถยนต์
.
นายเดชณรงค์ ปัญญา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
.