:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421
กองคลัง
นางสาวดรุณี ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
0
นางศิรินทิพย์ สมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางนันทิยา โสมพัฒนะพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
0
นางสาวอัจฉรา วงษ์เยาว์
นักวิชาการเงินและบัญชี
.
น.ส.กัลยานี ภู่ระหงษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
0
นางปาริชาติ เมฆคนอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
.
นางเยาวเรศ ถาอินชัย
เจ้าหน้าแผนที่ภาษีฯ
.
น.ส.ประพิมพ์ ทองดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
.