:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์
รองประธานสภา
นางสาวจิตตานาถ ปันใหว
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
นางสาวพวงเพชร อุปธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายสมเพชร อินทบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายกฤษ จายะศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นางสาวไพรินทร์ กุลจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายศิวะวงศ์ อมรินแสงเพ็ล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายศรีโรจน์ อินชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นางสินีนาถ ขจรเดชชัยยง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นางสาวสายหยุด ศรีมาเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นายวารินทร์ มณีสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2