นางพุทธรักษา สาธุทรัพย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 7
 
 


นางรุ่งฟ้า ประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 6 ว


นายธรรมสรณ์ สุวรรณมงคล
นักพัฒนาชุมชน 5


นางเพียงพิศ ศรีมูล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายชินวิชญ์ ธิยานันท์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาววณิชยา เขื่อนแก้ว


นางสาวแพรวโพยม เจริญสุข