นางเสาวนีย์ คำปวน
ผู้อำนวนการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8
 
 


นายวีระชัย ไชยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางชะใมพันธุ์ ประสานศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช


นางสาวปาริชาติ มาปัน
พยาบาลวิชาชึพ 6 ว


นางปิยะนุช เรืองศรี
จพง. ส่งเสริมสุขภาพ 6


นางมาลี เชิดชูพงษ์
จพง. การเงินและบัญชี 6


นางสุมาลี ศรีวิรัตน์
พนักงานประสานงานชนบท