นายเดมิตร จับจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผอ.สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง
 
 


นายสุรเชษฐ์ ไชยซาววงษ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6