นายมานพ สมคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 


นายเจตน์ธำรงค์ ธำรงค์ทิพยคุณ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


นายอนุรักษ์ อินทยนต์
วิศวกรโยธา‏


นายนิกร ขวัญพนิต
นายช่างโยธา 6


นายนิรุทธ์ ไชยชนะ
นายช่างเขียนแบบ


นายพงศ์สถิตย์ วันแสน
นายช่างโยธา


นายกมล สาธร
พนักงานผลิตน้ำประปา


นางนงลักษณ์ บุญโต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายชูเกียรติ ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา
พนักงานขับรถยนต์


นายยงยันต์ ทะคุณา
ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปา


นายเดชณรงค์ ปัญญา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า