นางสาวพัชรากร พวงสายใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 8
 
 


นายชัยวัฒน์ กิตติวีรานุกุล
นิติกรชำนาญการ


น.ส.กัญญารัตน์ พิพัฒน์เจริญชัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


น.ส.ทนันดาภ์ รชตธนากร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวฐนมน เขมะสิริ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


พ.จ.อ. นพพรรณ เทพประสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวสิรัญญา พรมอิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกรกมล สลีวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ปาทาน
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ


นายณัฐวุฒิ ศิริรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวณรัชช์อร พัชรอมรพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ส.อ.โสภณ สุรงครัตน์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายถนอม กันทาสม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายสมศักดิ์ แดงสด
พนักงานขับรถ


นางเยาวเรศ ถาอินชัย
จนท.แผนที่ภาษีฯ


นางสุมาลี ปัญญาแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ