นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง
 
 

นายยอดมิ่ง จันต๊ะรังษี
รองนายกเทศมนตรี
 
 

นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์
รองนายกเทศมนตรี
 
 

นายพยนต์ ศรีมาเจริญ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
 

นายชัยวิทย์ มาลัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง