นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
 

นางพิมพากานต์ โนนสว่าง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริการงานเทศบาล 8)
 
 

นางสาวพัชรากร พวงสายใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 8
 
 

นางเสาวนีย์ คำปวน
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ 8
 
 

นางศิริพรรณ อินต๊ะ
ผู้อำนวยการกองคลัง 8
 
 

นางพุทธรักษา สาธุทรัพย์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 7
 
 

นายมานพ สมคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

นายเดมิตร จับจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา