นายทรงพล อุทัย
ประธานสภาเทศบาล
 
 


นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
เลขานุการสภาเทศบาลฯ


นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์
รองประธานสภา


นางสาวจิตตานาถ ปันไหว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายพรพิฆเนศ อมรินแสงเพ็ล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายชาญชัย เตรียมอ้าย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นางศศินฤกาญจน์ ภู่พูนทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายเจริญ ปั๋นฝั้น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายสุพรรณ อุดตาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2นางสินีนาถ ขจรเดชชัยยง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นายศรีโรจน์ อินชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นางสาวสายหยุด ศรีมาเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นายวารินทร์ มณีสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2