คุ้มขันโตก
คุ้มขันโตก แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา เปรียบเสมือนห้องรับแขก ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมภาษา วัฒนธรรมการรับประทานอาหารและวัฒนธรรมการแสดง ภายใต้สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ อันว
 16 ตุลาคม 2555

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ก่อสร้างเพื่อเป็นอาคารเอนกประสงค์ในการจัดทำกิจกรรม เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เพื่อเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมของประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง 
 16 ธันวาคม 2554

คลินิกชุมชนอบอุ่น
ศูนย์รวมของการดูแลประชาชนที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาด้านกระดูกและข้อ บริการรถรับ ส่ง ผู้ป่วยจากบ้านเพื่อฟื้นฟูสภาพ โดยได้รับการดูแลผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทย โดยนักกิจกรรมบำบัดจากภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิค
 16 ธันวาคม 2554

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2482 ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายสวง ไชยา โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 16 ธันวาคม 2554

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งและความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในสมัยนายสมคิด เ
 16 ธันวาคม 2554

วัดบวกครกน้อย
สร้างขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2345 จากหลักฐานการจารึกที่ปรากฏบนคัมภีร์ใบลานเก่าเดิมวัดมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ และขยายเพิ่มจนมีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ "วัดบวกครกน้อย" เป็นวัดที่แยกจากวัดบวกครกหลวงเป็นวัดพี่น้องกันตั้งอยู่คนละฟากถนนซึ่งวัดบวกครกน้อยตั้งอยู่ทางท
 16 ธันวาคม 2554

ศูนย์โอทอปเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
"โอทอปหนองป่าครั่ง" คือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานสู่ความเป็นหนึ่งด้านการให้บริการโดยเฉพาะเรื่องของ "นวดแผนไทย" ซึ่งขึ้นชื่อในด้านการบริการ นอกจากนี้ยังมีสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิดอันเป็นแหล่งรายได้
 16 ธันวาคม 2554

โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขึ้น เพื่อบริการดูแลประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพอย่างใกล้บ้าน ใกล้ใจ โดยการให้บริการเชิงรุก ตามหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว และได้รับรหัสสถานบร
 16 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
จากพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตำบลหนองป่าครั่งได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2549 เป็นต้นมา ภายใต้ความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
 16 ธันวาคม 2554

[1]


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล