ชื่อเอกสาร : ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมระบบสาธารณูปโภค 
รายละเอียดเอกสาร ราคากลางก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 3,260,000.- บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
  

นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล