ชื่อเอกสาร : ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
รายละเอียดเอกสาร ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 จำนวนเงิน 1,562,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
  

นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล