ชื่อเอกสาร : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
รายละเอียดเอกสาร ด้วย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ตำบลหนองป่าครั่งกำหนดรับและยื่นซองสอบราคาวันที่ 23 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2559กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 8 ธ.ค. 2559


  

นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล