การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A
   เนื่องด้วยในขณะนี้ได้มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ A ในจังหวัดเชียงใหม่ และในตำบลหนองป่าครั่งได้มีผู้ป่วยโรคดังกล่าวนี้ด้วย เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง เกี่ยวกับความรู้ต่างๆ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในตำบลหนองป่าครั่งของเราค่ะ
 16 สิงหาคม 2560


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล