ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
  
ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 
 เวลา 06.30 น ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 
 เวลา 09.30 น. เชิญร่วมพิธีทักษิณานุปาทานแด่ครูและศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ 
 เวลา 11.00น. น้อมถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีชมรมศิษย์เก่าฯ
 เวลา 11.30 น. ถวายเพลพระ
 เวลา 12.00 น. เชิญศิษย์เก่าร่วมรับประทานอาหารแบบพี่น้องตามอัธยาศัย
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าฯได้ที่ประธานชมรมศิษย์เก่า สท.วารินทร์ มณีสว่าง โทร.081-530-0377

 14 มิถุนายน 2560


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล