ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนที่ได้รับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก)

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang/posts/1466342593431629

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 12 -22 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 - ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 100 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

 09 มิถุนายน 2560


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล