เชิญรับบริการอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ฟรี!!
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560
ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เวลา 09.00 – 12.00 น.

ภายในงานพบกับกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาบริการแก่ท่าน ฟรี !!!  ทุกรายการ ดังนี้
  • บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมรถจักรยานยนต์ ฟรี  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
  •  บริการตัดผมชายและหญิง ฟรี จาก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
  •  บริการให้ความรู้ด้านการเกษตร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และแจกวัสดุการเกษตร จาก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
  •  บริการทำหมันสุนัขและแมว ฟรี ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่
  •  บริการรับคำร้อง และให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
  •  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053 - 850421

 21 สิงหาคม 2560

เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท
วัดบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท (ทองสุข  สิริวิชโย-ศรีวิชัย) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย ซึ่งได้มรณภาพไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ วัดบวกครกน้อย และทางคณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุวรรณปริยัติโกวิท ได้กำหนดจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมรุชั่วคราววัดบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง 

ในการนี้จะได้จัดทำหนังสือที่ระลึกพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท ประกอบด้วยประวัติ ผลงานศาสนกิจ สาระความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ศรัทธาประชาชน ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน โดยการจัดทำหนังสือที่ระลึกดังกล่าวจะจัดพิมพ์จำนวน 1,000 เล่ม จึงขอเชิญชวนศรัทธา ประชาชน ศิษยานุศิษย์ ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญจัดพิมพ์หนังสือตามแต่เจตนาศรัทธา

แจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญได้ที่ คุณรุ่งฟ้า ประสิทธิ์ โทร.084-3786227  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หรือท่านสามารถร่วมทำบุญได้อีกช่องทางโดย
โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ เพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์พระครูสุวรรณปริยัติโกวิท หมายเลขบัญชี 664 – 250508 – 0 สาขา สี่แยกสันกำแพง (หนองป่าครั่ง) 

ขออัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป

 18 สิงหาคม 2560

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ตามที่ พนักงานเจ้าหน้าที่งานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  กลุ่มงานควบคุมโรคสำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกสุ่มสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พร้อมให้คำแนะนำร้านค้าปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประกาศสำนักรัฐมนตรี  เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่งรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1.ให้ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และประกาศสำนักรัฐมนตรี เรื่อง  กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 ดังนี้ 
 1.1จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตตามประกาศฯ คือ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. และ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 24.00 น. เท่านั้น
 1.2ห้าม มิให้ ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
 (1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
 (2)บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้.

2.ให้ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่) โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และขอความร่วมมือในการปฏิบัติดังนี้
 2.1 ห้ามขาย จำหน่าย หรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุ ให้แจ้งให้บุคคลดังกล่าว แสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงอายุของบุคคลนั้นก่อน
 2.2 ห้ามใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ขาย หรือ ให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 2.3 ห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต (แบ่งขายเป็นมวน)
 2.4 ห้ามแสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบร้านค้าทุกท่านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ และขอบคุณผู้ประกอบร้านค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 15 สิงหาคม 2560

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A
เนื่องด้วยในขณะนี้ได้มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ A ในจังหวัดเชียงใหม่ และในตำบลหนองป่าครั่งได้มีผู้ป่วยโรคดังกล่าวนี้ด้วย เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง เกี่ยวกับความรู้ต่างๆ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในตำบลหนองป่าครั่งของเราค่ะ
 16 สิงหาคม 2560

เชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2560
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง รวมถึงผู้ประกอบการ ห้างร้าน นักเรียนและนักศึกษา ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 
ณ ลานเอนกประสงค์ ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

กำหนดการ 
▶️ ภาคเช้า
- เวลา 08.00 น. ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร และถวายพานพุ่ม 
- เวลา 08.30 – 12.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
▶️ ภาคค่ำ 
- เวลา 17.30น. ขอเชิญทุกท่านร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น 2560 ในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่น ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และในโอกาสวันสำคัญนี้ขอเชิญชวนชาวตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้
1. ประดับประทีปโคมไฟ และธงทิว ตามสถานประกอบการ ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
2. จัดซุ้มตั้งโต๊ะหมู่บูชา พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะธูปเทียนแพ พุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมกับข้อความถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 
3. ขอเชิญร่วมงดเว้นอบายมุข การพนัน การละเล่นอื่นๆ ที่ไม่สมควร รวมทั้งงดการกระทำอันเป็นการทรมานสัตว์

การแต่งกาย ◾ 
- ข้าราชการพลเรือน : เครื่องแบบปกติขาว (งดไว้ทุกข์)
- ข้าราชการทหาร ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ (งดไว้ทุกข์)
- บุคคลทั่วไป 
  สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม ชุดไทยพระราชทานโทนสีฟ้าอ่อน (งดไว้ทุกข์)
  สุภาพสตรี : ชุดผ้าไทยโทนสีฟ้าอ่อน (งดไว้ทุกข์)

 08 สิงหาคม 2560

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
---------------------------------------
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีกำหนด 30 วัน นั้น

เพื่อประโยชน์แห่งเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 26 กรกฎาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน
ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประชาชนและความปลอดภัยทางถนน 
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามโครงการ (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ความสงบ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฎรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
(รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ) 

กำหนดการสอบคัดเลือก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

 25 กรกฎาคม 2560

แจ้งการดับไฟฟ้า วันพุธ ที่ 19 ก.ค. 2560
ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1  
เรื่อง การดับไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย  ในวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 
- เวลา 09.00 – 13.00 น. ทำการดับไฟบริเวณหมู่บ้านรวมโชควิลล่า และหมู่บ้านทหารบริเวณ ซอย 10 ถึงซอย 15
- เวลา 13.00 – 16.00 น. บริเวณซอยคริสตจักรพระคุณแห่งเชียงใหม่ (ซอยโกลเด้นคีย์)

อนึ่งหากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดเมนสวิตซ์ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเดินเครื่อง มิฉะนั้นอาจจะมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาใจระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และงดใช้ลิฟท์ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ในวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม นี้ค่ะ

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อโดยตรงที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 แผนกปฏิบัติและบำรุงรักษา โทร.053-241816

ทั้งนี้ เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่ประกาศไว้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ท่านใช้ตามปกติทันที


 18 กรกฎาคม 2560

ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างรายวัน
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างรายวัน เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานตามแผนงานการรักษาความสงบภายในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ตำแหน่ง พนักงานจ้างรายวัน (เจ้าหน้าที่พิทักษ์ความสงบ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร และ หลักฐานที่ต้องยื่น (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)

กำหนดการขอรับใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 10 - 21 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง อาคารความมั่นคงฯ (ตรงข้ามโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย)

 12 กรกฎาคม 2560

ประกาศ เรื่อง ผลสอบการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาและเลอกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 1 อัตรา
 
บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้)

ทั้งนี้ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะแจ้งให้มารายงานตัว และจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่มีมติเห็นชอบ

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่ขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421

 11 กรกฎาคม 2560

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล