เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ประวัติเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
   ในอดีต พื้นที่บริเวณนี้มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นหนองน้ำอันกว้างใหญ่ และรอบๆบริเวณหนองน้ำมักจะมีต้นไม้ใหญ่ คือ ต้นฉำฉา หรือต้นจามจุรี ขึ้นอยู่โดยทั่วไปเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านแถบนี้จึงมีอาชีพหลัก คือ การเลี้ยงครั่ง โดยนำครั่งมาปล่อยไว้บนต้นไม้ฉำฉา ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อตำบลนี้ว่า ตำบลหนองป่าครั่ง
   ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทำให้ตำบลหนองป่าครั่ง เป็นตำบลหนึ่งที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 3ปี ย้อนหลัง ติดต่อกันไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000.-บาท ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 2มีนาคม 2538
   ต่อมากระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่ง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และมาตรา 7แห่งพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง เป็นเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 17สิงหาคม 2549 เป็นต้นมา
Nongpakhrang Subdistrict Municipality
   In the past,there were a lots of trees and lake around this area such as “Cham Cha tree” and “Cham Ju Ree tree”. The main job of villagers was lac plantation by put it on Cham Ju Ree tree and let it grown by itself. This is the reason why we call this Nongpakhrang district.
   Subsequently,the declaration of Law of District and Subdistrict Manage Organization in 1994 in the Royal Gazette develop Nongpakhrang district to be a district with receive the income more than 150,000 baht each years,excluding money from last 3 years of the patronage. Therefore, Nongpakhrang organization promoted to be Municipality Area Management called Subdistrict Manage Organization since March 2,1995.
   Then,the Ministry of the Interior agreed that Nongpakhrang Subdistrict Municipalit was proper to promoted to a Subdistrict Municipality by using the law in unit 42 of Law of District and Subdistrict Manage Organization in 1994 and unit 7 of Municipality Manage Organization in 1953. Thus,the Minister of the Interior was establish Nongpakhrang Subdistrict Municipality since August 17,2006.นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล