คู่มือประชาชน

รายการวันที่
101.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษร11 กันยายน 2558
102.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้อ11 กันยายน 2558
103.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึง11 กันยายน 2558
104.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปก11 กันยายน 2558
105.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้11 กันยายน 2558
106.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11 กันยายน 2558
107.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ11 กันยายน 2558
108.การรับชำระภาษีป้าย11 กันยายน 2558
109.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน11 กันยายน 2558
110.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด11 กันยายน 2558
111.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิ11 กันยายน 2558
112.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ11 กันยายน 2558
113.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ11 กันยายน 2558
114.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ11 กันยายน 2558
115.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป11 กันยายน 2558
116.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล11 กันยายน 2558
117.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ11 กันยายน 2558
118.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป11 กันยายน 2558
119.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล11 กันยายน 2558
120.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด11 กันยายน 2558
121.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ต11 กันยายน 2558
122.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ11 กันยายน 2558
123.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ11 กันยายน 2558
124.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ11 กันยายน 2558
125.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป11 กันยายน 2558
126.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล11 กันยายน 2558
127.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ11 กันยายน 2558
128.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป11 กันยายน 2558
129.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล11 กันยายน 2558
130.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นท11 กันยายน 2558

[1][2][3][4][5]


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล