รายงานประชุมสภา

รายการวันที่
รายงานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓01 กันยายน 2558
รายงานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒27 สิงหาคม 2558
รายงานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑20 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 27 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ มี.ค.๕๗03 มีนาคม 2557
รายงานการประชุมสภา ๒๖ ก.ย.๕๔30 กันยายน 2554
รายงานการประชุมสภา ๒๗ ก.ย.๕๔30 กันยายน 2554
รายงานการประชุมสภา ๑๖ ส.ค.๕๔19 สิงหาคม 2554
รายงานการประชุม ๑๐ ส.ค.๕๔12 สิงหาคม 2554
รายงานการประชุมสภา ๒๕ ก.ค.๕๔29 กรกฎาคม 2554
รายงานการประชุมสภา ๓๑ พ.ค.๕๔03 มิถุนายน 2554
รายงานการประชุมสภา ๒๗ พ.ค.๕๔30 พฤษภาคม 2554
รายงานการประชุมสภา ๒๘ มี.ค.๕๔ 31 มีนาคม 2554
รายงานการประชุมสภา ๒๘ ก.พ.๕๔04 มีนาคม 2554
รายงานการประชุมสภาครั้งแรก ๒๔ ก.พ.๕๔28 กุมภาพันธ์ 2554

[1]


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล