ประกาศ / คำสั่ง

รายการวันที่
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256026 กรกฎาคม 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 256028 มิถุนายน 2560
แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลา 5 ปี28 มิถุนายน 2560
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไ04 เมษายน 2560
ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายแยกซอย 9 หมู่ 716 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก15 กุมภาพันธ์ 2560
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไ14 มกราคม 2560
ผลการสอบราคาจ้างโครงการ09 ธันวาคม 2559
เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายแยกซอย 9 หมู่ 708 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริ08 ธันวาคม 2559
เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 223 พฤศจิกายน 2559
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ26 ตุลาคม 2559
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลฯ05 ตุลาคม 2559
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะฯ07 กันยายน 2559
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสวนน้ำและลานกีฬา29 สิงหาคม 2559
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ14 กรกฎาคม 2559
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมระบบสาธารณูปโภค02 มิถุนายน 2559
ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 408 เมษายน 2559
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 415 มีนาคม 2559
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบวกครกน้อยริมคาว หมู่ที่ 7 ตำบ24 กุมภาพันธ์ 2559
ผลการสอบราคาจ้างปรับพื้นที่ ถมดินพร้อมก่อสร้างรั้ว ในที่ดินของเทศบาลตำบลหนองป่าค12 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารสอบราคาจ้างปรับพื้นที่ ถมดินพร้อมก่อสร้างรั้ว ในที่ดินของเทศบาลตำบลหนองป่า01 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน21 ธันวาคม 2558
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255826 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบวกครกน้อยริมคาว หมู่ท24 พฤศจิกายน 2558
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบวกครกน้อยริมคาว หมู่ที่ 7 ตำบ29 ตุลาคม 2558
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255818 ตุลาคม 2558
เอกสารประกวดราคาซื้อที่ดิน09 ตุลาคม 2558
เอกสารประกวดราคาจ้างกำจัดขยะฯ04 กันยายน 2558
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร จำนวน 2 โครงการ01 กันยายน 2558

[1][2][3]


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล