รายงานทางการเงิน

รายการวันที่
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 255420 สิงหาคม 2554
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 255420 สิงหาคม 2554
งบทดลอง เดือนตุลาคม 255320 สิงหาคม 2554
งบทดลอง เดือนธันวาคม 255320 สิงหาคม 2554
งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 255420 สิงหาคม 2554
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 255320 สิงหาคม 2554
งบทดลอง เดือนมิถุนายน 255420 สิงหาคม 2554
งบทดลอง เดือนมีนาคม 255420 สิงหาคม 2554
งบทดลอง เดือนเมษายน 255420 สิงหาคม 2554
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 255420 สิงหาคม 2554
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกุมภาพันธ์ 255420 สิงหาคม 2554
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคมคม 255320 สิงหาคม 2554
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 255320 สิงหาคม 2554
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤภาคม 255420 สิงหาคม 2554
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 255320 สิงหาคม 2554
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมกราคม 255420 สิงหาคม 2554
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 255420 สิงหาคม 2554
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมีนาคม 255420 สิงหาคม 2554
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนเมษายน 255420 สิงหาคม 2554
งบรายรับ-จ่าย เดือนพฤษภาคม 255314 พฤษภาคม 2554
งบรายรับ-จ่าย เดือนเมษายน 255314 พฤษภาคม 2554
งบรายรับ-จ่าย เดือนมีนาคม 255314 พฤษภาคม 2554
งบรายรับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 255314 พฤษภาคม 2554
งบรายรับ-จ่าย เดือนมกราคม 255314 พฤษภาคม 2554
งบรายรับ-จ่าย เดือนธันวาคม 255214 พฤษภาคม 2554
งบรายรับ-จ่าย เดือนพฤศจิกายน 255214 พฤษภาคม 2554
งบรายรับ-จ่าย เดือนตุลาคม 255214 พฤษภาคม 2554
งบทดลอง เดือนกันยายน ปี 255314 พฤษภาคม 2554
งบทดลอง เดือนสิงหาคม ปี 255314 พฤษภาคม 2554
งบทดลอง เดือนมิถุนายน ปี 255314 พฤษภาคม 2554

[1][2]


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล