ระเบียบข้อกฏหมาย

รายการวันที่
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม12 กรกฎาคม 2559
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ01 เมษายน 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2531 ตุลาคม 2558
แนวทางการเปิดเผยราคากลาง27 เมษายน 2557
หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 201 ตุลาคม 2556
ระเบียบกระทรวงการคลัง07 เมษายน 2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง07 เมษายน 2554
ระเบียบงานสารบรรณ07 เมษายน 2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง07 เมษายน 2554
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่07 เมษายน 2554
พรบ กระจายอำนาจ ปี 4207 เมษายน 2554
พรบ. กระจายอำนาจ 254207 เมษายน 2554
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 254007 เมษายน 2554
พรบ. เทศบาล 249607 เมษายน 2554
พรบ. บริหารงานบุคคล 254207 เมษายน 2554
พรบ. บริหารราชการแผ่นดิน 253407 เมษายน 2554
ระเบียบงานสารบรรณ07 เมษายน 2554
ระเบียบพัสดุ 4707 เมษายน 2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2507 เมษายน 2554
หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์07 เมษายน 2554

[1]


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล