แผนจัดหาพัสดุ

รายการวันที่
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 221 เมษายน 2560
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 120 มีนาคม 2560
ผด.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 110 กุมภาพันธ์ 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256010 พฤศจิกายน 2559
ผด.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256004 พฤศจิกายน 2559
ผด.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256004 พฤศจิกายน 2559
ผด.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 317 ตุลาคม 2559
ผด.6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 217 ตุลาคม 2559
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 417 ตุลาคม 2559
ผด.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 524 สิงหาคม 2559
ผด.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 404 สิงหาคม 2559
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 328 กรกฎาคม 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 228 กรกฎาคม 2559
ผด.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 328 กรกฎาคม 2559
ผด.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 228 กรกฎาคม 2559
ผด.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 222 กรกฎาคม 2559
ผด.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 225 เมษายน 2559
ผด.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 125 เมษายน 2559
ผด.6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 125 เมษายน 2559
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 225 เมษายน 2559
ผด.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม01 กุมภาพันธ์ 2559
ผด.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม01 กุมภาพันธ์ 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 101 กุมภาพันธ์ 2559
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 101 กุมภาพันธ์ 2559
ผด.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 255928 ตุลาคม 2558
ผด.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 255928 ตุลาคม 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 255928 ตุลาคม 2558
ผลการดำเนินงานตามแผนพัสดุ ผด.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 318 ตุลาคม 2558
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 218 ตุลาคม 2558
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 418 ตุลาคม 2558

[1][2][3]


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล