วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

“ ประชาชนมั่งคั่ง หนองป่าครั่งมั่นคง “

พันธกิจ

1. ด้านการส่งเสริมอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชน
2. ด้านการศึกษา
3. ด้านการสังคมสงเคราะห์
4. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสิน
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการสาธารณะ
6. ด้านสาธารณสุข
7. ด้านสิ่งแวดล้อม
8. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
9. ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
10. ด้านประชาสัมพันธ์
11. ด้านการบริหารองค์กร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพและการหารายได้ของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการสงเคราะห์ที่จำเป็น สนับสนุนและร่วมมือ
กับองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการยกระดับการดำรงชีพของราษฎร
4. ปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างมีส่วนร่วม
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตำบลหนองป่าครั่งเป็นเมืองน่าอยู่
8. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวและการกีฬาในตำบล
9. สนับสนุน ส่งเสริมภาคประชาชนในการอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน
10. เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
11. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
1.3 แนวทางการพัฒนาพื้นฐานการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ
1.4 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมและการขนส่ง

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 แนวทางการพัฒนาการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
2.4 แนวทางการพัฒนาสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1 แนวทางการพัฒนาปลูกจิตสำนึก ให้ความรู้ประชาชน ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.3 แนวทางการพัฒนาตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แนวมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
5.3 แนวทางการพัฒนาสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
5.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและการสร้างงานในชุมชน/ท้องถิ่น

6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แนวทางการพัฒนากระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดระเบียบชุมชน
6.2 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ชุมชน
6.3 แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
7.2 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
7.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
และการตรวจสอบควบคุม
นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล