ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลทั่วไปปรับปรุงใหม่

 • ที่ตั้ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เลขที่ 15 ม. 3 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

  โทรศัพท์ 0-5385-0421
  โทรสาร 0-5385-1646

  สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง
  หัวหน้าสำนักปลัด                      ต่อ 107 ผอ.กองคลัง                                   ต่อ 126
  งานธุรการ                                 ต่อ 118 งานการเงินและบัญชี                       ต่อ 112
  งานกฎหมายและคดี                  ต่อ 125 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้            ต่อ 115
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    ต่อ 124 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         ต่อ 111
  งานบรรเทาสาธารณภัย              ต่อ 128  
   
  กองสวัสดิการและสังคม          ต่อ 127ต่อ16 กองการศึกษา                                ต่อ 132
  ผอ. กองสวัสดิการสังคม            ต่อ 127 กด15
  กองช่าง                                   ต่อ 110,113 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                ต่อ 127 กด14
  ผอ.กองช่าง                               ต่อ 113 ผอ.กองสาธารณสุขฯ               ต่อ 127 กด18
  โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง      ต่อ 131 กด12 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2  ต่อ 127 กด 12
  โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง3   ต่อ 131 กด 11  


  ตำบลหนองป่าครั่ง อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 1 กิโลเมตร
 • เนื้อที่ ตำบลหนองป่าครั่ง มีพื้นที่ทั้งหมด 2.9483 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,842.68 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้ ่
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
  ทิศใต ติดต่อกับ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (ตำบลหนองประทีป)

 • ภูมิประเทศ
      ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองป่าครั่ง เป็นพื้นที่ราบใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย และการพาณิชย์ บางพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง

 • ภูมิอากาศ
      ตำบลหนองป่าครั่ง มีลักษณะอากาศแบบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ

  นายประพันธ์ ทองอนันตรัตน์ กำนันตำบลหนองป่าครั่งรักษาการณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองอินทร์
  นายประพันธ์ ทองอนันตรัตน์ กำนันตำบลหนองป่าครั่ง/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบวกครกน้อย
  นายสะล้าง กาวิละ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านบวกครกน้อย
  นายอนันต์ สิงห์โต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองป่าครั่ง
  นางสาวกมลลักษณ์ พรหมาวัตรตร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านแม่คาว
  นายธนากร โพธิ์งาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านบวกครกใหม่
  นายอำพล สมแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านบวกครกน้อยริมคาว

 • ประชากร
      (ข้อมูล : จากสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560)


  หมู่ที่ ชื่อบ้าน หลังคาเรือน ประชากร รวม
      ชาย หญิง
  1. บ้านหนองอิน 1053 551 628 1,179
  2. บ้านบวกครกน้อย 556 538 631 1,169
  3. บ้านบวกครกน้อย 621 630 713 1,343
  4. บ้านหนองป่าครั่ง 1567 352 401 753
  5. บ้านแม่คาวเหนือ 714 221 279 500
  6. บ้านบวกครกใหม่ 589 520 624 1,144
  7. บ้านบวกครกน้อยริมคาว 500 452 537 989
  รวม 5,600 3,264 3,813 7,077

 • การใช้สิทธิเลือกตั้ง
      (การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2549)


  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง
    ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
    จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
  เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 4,863 3,115 64.06 98 3.15 149 4.78

 • การใช้สิทธิเลือกตั้ง
      (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2549)


  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง
    ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
    จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
  เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 1 2,410 1,448 60.08 38 2.62 59 4.07
    2 2,453 1,667 67.98 79 4.74 105 6.30
  รวม 4,863 3,115 64.06 117 3.76 164 5.26

 • สภาพทางสังคม
      การประกอบอาชีพ(ข้อมูลจาก:สนง.สถิติ จ.เชียงใหม่ ปี2547)


  -รับจ้าง ร้อยละ 48.84 -ค้าขาย ร้อยละ 15.42
  -รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.07 -อื่น ๆ ร้อยละ 22.67

 • รายได้


  ลำดับของตำบล หมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
      ปี 49 ปี 50
  1 หมู่ที่ 1 หนองอิน 39,792.00 48,638.00
  2 หมู่ที่ 4 หนองป่าครั่ง 39,923.00 61,605.00
  3 หมู่ที่ 3 บวกครกน้อย 42,400.00 45,175.00
  4 หมู่ที่ 2 บวกครกน้อย 42,654.00 46,964.00
  5 หมู่ที่ 6 บวกครกใหม่ 56,746.00 58,819.00
  6 หมู่ที่ 7 บวกครกน้อยริมคาว 64,672.00 56,787.00
  7 หมู่ที่ 5 แม่คาว 71,399.00 74,289.00
  เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่ 49,058.00 56,040.00

 • หมายเหตุ
   รายได้เฉลี่ยต่อคนในพื้นที่หนึ่ง ๆ เป็นรายได้รวมของทุกครัวเรือนในพื้นที่หารด้วยจำนวนคนทั้งหมดในพื้นที่
      (ข้อมูล:จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2548-2549)

 • สถานประกอบการ
  - โรงแรม 3 แห่ง - สถานีบริการเชื้อเพลิง 3 แห่ง
  - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง - ธนาคาร/สาขาย่อย 3 แห่ง
  - โรงงาน 3 แห่ง - ร้านค้า 107 แห่ง

 • ศาสนสถาน
      - วัดบวกครกน้อย (โทร.0-5385-0034,0-5324-7803)


 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์

  หน่วยงาน บุคลากร รวม
    ตำรวจ อปพร. จนท.ป้องกันฯ พนักงานดับเพลิง  
  สถานีตำรวจชุมชน 11 - - - 11
  ชมรม อปพร. ต.หนองป่าครั่ง - 80 - - 80
  งานป้องกัน เทศบาลหนองป่าครั่ง - - 1 3 4
  รวม 11 80 1 3 95


 •      - รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6,000 ลิตร        1 คัน
       - รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 3,000 ลิตร        1 คัน
       - ถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน                        110 ถัง

 • สถานพยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุข

  สถานพยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข รวม
    แพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล/พยาบาล นักบริหารงานสาธารณสุข จนท.บริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข จพง.ส่งเสริมสุขภาพ  
  กองสาธารณสุข ทต.หนองป่าครั่ง - - 1 1 - - 1 3
  สถานีอนามัยประจำตำบล - - - - 1 1 - 2
  ศูนย์สุขภาพชุมชน ต.หนองป่าครั่ง 1 - 2 - - - - 3
  โรงพยาบาลเชียงใหม่รักสัตว์ - 7 - - - - - 7
  รวม 1 7 3 1 1 1 1 12

 • สถานบันการศึกษา (ข้อมูล: ปีการศึกษา 2549)

  สถานศึกษา จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนรวม จำนวนครู/อาจารย์ อัตราส่วนครู/นักเรียน
  ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
  นิ่มนวลเนิสเซอร์รี่ 47 - - - 47 3 1:16
  รร.อนุบาลดวงแก้ว 125 - - - 125 10 1:13
  รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง 120 - - - 120 8 1:15
  รร.ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 11 258 106 - 364 16 1:23
  รร.วชิรวิทย์ - - 991 893 1,887 83 1:23
  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล - - 23 50 73 1 1:73

 • Nongpakhrang Subdistrict Municipality officials

  1. Office of Municipal clerk
  2. Finance department
  3. Artisan department
  4. Public health and Environment department
  5. Educational department
  6. Social welfare Division
  7. Sanitation part
  8. Water supply

 • Address

  15 M.3 T.Nongpakhrang district A.Meung Chiang Mai, Chiang Mai 50000

 • Telephones.

  0-5385-0421,0-5385-1645,0-5385-1647-8,0-5385-1648,0-5311-7675

 • Fax.

  0-5385-164

  Office of Municipal Tresury
  Head office of Municipal clerk            link 107 Tresury director                         link 112
  Secretary                                          link 130 Monetary matters,Account        link 114
  Authority and                                    link 125 Development and                       link 122
  Analyze of policy                               link 124 Property department                  link 111
  Security department                          link 128  
   
  Social Welfare Division director Education department director
  Secretary                            link 127 press 16 Secretary                                    link 132
  Social Welfare Division director                               link 127 press 15 Education department director                                       link 132
  Traditional Thai Massages                  link 127 Kindergarten school/Nursery school                                          link 131
    Community school                       link 129
  Artisan Department Public health and Environment
  Servicing unit direct                           link 113 Public health director       link 127 press 18
  Secretary                                                   link 110 Secretary                         link 127 press 14
     
     
     


 • Nongpakhrang district locates the east of Chiang Mai about 1 km.
  Nongpakhrang area have 2.9483 square meters or about 1,842.68 farm:
  North Connect toBarn Mea kowT.Sanpranet A.Sansai
  EastConnect toBarn MaunT.Sanglarng A.Sankumpang
  SouthConnect toT.TahsalaA.Meung
  WeatConnect toChiang Mai Municipal Area

 • Nongpakhrang Subdistrict Municipality consists of
  1. M.1 Barn Nong In
  2. M.2 Barn Buak krok Noi
  3. M.3 Barn Buak krok Noi
  4. M.4 Barn Nongpakhrang
  5. M.5 Barn Mea kow
  6. M.6 Barn Buak krok Mai
  7. M.7 Barn Buak krok Noi Rim konนายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล