เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
2,614
เดือนที่แล้ว
4,674
ปีนี้
70,737
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
118,832
ไอพี ของคุณ
18.204.48.199


คุ้มขันโตก แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา เปรียบเสมือนห้องรับแขก ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมภาษา วัฒนธรรมการรับประทานอาหารและวัฒนธรรมการแสดง ภายใต้สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ อันวิจิตรบรรจง ยิ่งใหญ่ตระการตา สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง เปิดบริการ 18.30น. - 21.30 น. เวลาการแสดง 19.45 น. สำรองที่นั่ง 053-304121-3 www.khantoke.com
16 ตุลาคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขึ้น เพื่อบริการดูแลประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพอย่างใกล้บ้าน ใกล้ใจ โดยการให้บริการเชิงรุก ตามหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว และได้รับรหัสสถานบริการ เลขที่ 27406 จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งเป็นหน่วยบริการประจำรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น เปิดบริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
16 ธันวาคม 2554

"โอทอปหนองป่าครั่ง" คือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานสู่ความเป็นหนึ่งด้านการให้บริการโดยเฉพาะเรื่องของ "นวดแผนไทย" ซึ่งขึ้นชื่อในด้านการบริการ นอกจากนี้ยังมีสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิดอันเป็นแหล่งรายได้ของกลุ่มอาชีพ สร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ภายใต้การส่งเสริมด้านงบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
16 ธันวาคม 2554

สร้างขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2345 จากหลักฐานการจารึกที่ปรากฏบนคัมภีร์ใบลานเก่าเดิมวัดมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ และขยายเพิ่มจนมีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ "วัดบวกครกน้อย" เป็นวัดที่แยกจากวัดบวกครกหลวงเป็นวัดพี่น้องกันตั้งอยู่คนละฟากถนนซึ่งวัดบวกครกน้อยตั้งอยู่ทางทิศเหนือมีบริเวณคล้ายก้นครกและเป็นทุ่งนากระจัดกระจายไปด้วยที่พักผ่อนของ วััว ควาย เรียกว่า ปรัก ซึ่งภาษาเหนือเรียกว่า บวก อันเป็นที่มาของชื่อ "วัดบวกครกน้อย"
16 ธันวาคม 2554

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งและความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในสมัยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีหนองป่าครั่ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่2 
16 ธันวาคม 2554

จากพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตำบลหนองป่าครั่งได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2549 เป็นต้นมา ภายใต้ความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
16 ธันวาคม 2554

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2482 ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายสวง ไชยา โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
16 ธันวาคม 2554

ศูนย์รวมของการดูแลประชาชนที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาด้านกระดูกและข้อ บริการรถรับ ส่ง ผู้ป่วยจากบ้านเพื่อฟื้นฟูสภาพ โดยได้รับการดูแลผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทย โดยนักกิจกรรมบำบัดจากภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยผู้ที่จบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเป็นผู้ช่วย เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
16 ธันวาคม 2554

ก่อสร้างเพื่อเป็นอาคารเอนกประสงค์ในการจัดทำกิจกรรม เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เพื่อเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมของประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง 
16 ธันวาคม 2554

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (9 รายการ)