เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล

ลงนาม


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
654
เดือนที่แล้ว
3,326
ปีนี้
32,986
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
158,570
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196


คุ้มขันโตก,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
คุ้มขันโตก แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา เปรียบเสมือนห้องรับแขก ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมภาษา วัฒนธรรมการรับประทานอาหารและวัฒนธรรมการแสดง ภายใต้สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ อันวิจิตรบรรจง ยิ่งใหญ่ตระการตา สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง เปิดบริการ 18.30น. - 21.30 น. เวลาการแสดง 19.45 น. สำรองที่นั่ง 053-304121-3 www.khantoke.com
16 ตุลาคม 2555

โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขึ้น เพื่อบริการดูแลประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพอย่างใกล้บ้าน ใกล้ใจ โดยการให้บริการเชิงรุก ตามหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว และได้รับรหัสสถานบริการ เลขที่ 27406 จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งเป็นหน่วยบริการประจำรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น เปิดบริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
16 ธันวาคม 2554

ศูนย์โอทอปเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
"โอทอปหนองป่าครั่ง" คือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานสู่ความเป็นหนึ่งด้านการให้บริการโดยเฉพาะเรื่องของ "นวดแผนไทย" ซึ่งขึ้นชื่อในด้านการบริการ นอกจากนี้ยังมีสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิดอันเป็นแหล่งรายได้ของกลุ่มอาชีพ สร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ภายใต้การส่งเสริมด้านงบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
16 ธันวาคม 2554

วัดบวกครกน้อย,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
สร้างขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2345 จากหลักฐานการจารึกที่ปรากฏบนคัมภีร์ใบลานเก่าเดิมวัดมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ และขยายเพิ่มจนมีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ "วัดบวกครกน้อย" เป็นวัดที่แยกจากวัดบวกครกหลวงเป็นวัดพี่น้องกันตั้งอยู่คนละฟากถนนซึ่งวัดบวกครกน้อยตั้งอยู่ทางทิศเหนือมีบริเวณคล้ายก้นครกและเป็นทุ่งนากระจัดกระจายไปด้วยที่พักผ่อนของ วััว ควาย เรียกว่า ปรัก ซึ่งภาษาเหนือเรียกว่า บวก อันเป็นที่มาของชื่อ "วัดบวกครกน้อย"
16 ธันวาคม 2554

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งและความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในสมัยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีหนองป่าครั่ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่2 
16 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
จากพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตำบลหนองป่าครั่งได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2549 เป็นต้นมา ภายใต้ความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
16 ธันวาคม 2554

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2482 ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายสวง ไชยา โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
16 ธันวาคม 2554

คลินิกชุมชนอบอุ่น,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ศูนย์รวมของการดูแลประชาชนที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาด้านกระดูกและข้อ บริการรถรับ ส่ง ผู้ป่วยจากบ้านเพื่อฟื้นฟูสภาพ โดยได้รับการดูแลผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทย โดยนักกิจกรรมบำบัดจากภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยผู้ที่จบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเป็นผู้ช่วย เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
16 ธันวาคม 2554

อาคารเฉลิมพระเกียรติ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ก่อสร้างเพื่อเป็นอาคารเอนกประสงค์ในการจัดทำกิจกรรม เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เพื่อเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมของประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง 
16 ธันวาคม 2554

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (9 รายการ)