เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
2,909
เดือนที่แล้ว
4,877
ปีนี้
2,909
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
128,493
ไอพี ของคุณ
100.26.179.196


ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การรับสมัครโครงการจัดบริการรถรับและส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
------------------------------------------
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในตำบล จึงได้ดำเนินโครงการจัดบริการรถรับแบะส่งนักเรียนขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองป่าครั่ง ที่ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ผู้ปกครองประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการไปส่ง-รับบุตรหลาน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงได้ออกประกาศฉบับนี้ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจัดบริการรถรับและส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

คุณสมบัติของนักเรียน – นักศึกษา
- เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต.หนองป่าครั่ง อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปีที่ 3 กรณีที่นักเรียนมีน้องที่เรียนอยู่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หากสามารถดูแลกันเองได้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้
- เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน และผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน และผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ถ้ามี)

กำหนดเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562 เฉพาะวัน-เวลาราชการ

สมัครได้ที่ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อาคารฉลอง-สิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 127 ต่อ 16

13 มีนาคม 2562

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ให้พร้อม ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ศึกษาข้อมูลได้ที่

https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=865

25 กุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชิญประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมเดินรณรงค์ "๖๑ วันไม่เผา หนองป่าครั่งไร้หมอกควัน" และร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning) ทางสาธารณะในตำบล ตามโครงการหนองป่าครั่งเมืองน่าอยู่

วันเสาร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อมกัน เวลา 06.30 น. เคลื่อนขบวน เวลา 07.00น. จากหน้าอาคารเลิศวสิน (เดิม) ไปยังอาคารสวนน้ำและสนามกีฬา มาร่วมรณรงค์งดเผา เพื่ออนาคตที่สดใสไร้หมอกควัน

การแต่งกาย
จิตอาสา : แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา
ประชาชนทั่วไป : แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

21 กุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าคั่ง ร่วมกับ วัดบวกครกน้อย สภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 12 เมษายน พ.ศ.2562 ณ วัดบวกครกน้อย เพื่อปลูกฝังศึลธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนเยาวชนชาย อายุตั้งแต่ 7 -10 ปี ร่วมสมัครเข้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือกองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ระยะเวลาบรรพชา 31 มีนาคม – 12 เมษายน 2562 ณ วัดบวกครกน้อย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อบิดา,มารดา,บุตร จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนบิดา,หรือมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาใบสมัครโครงการบรรพบาฯ จำนวน 3 ชุด
4. ติดรูปถ่ายผู้บรรพชา หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ลงบนใบสมัคร จำนวน 3 รูป
5. รับรองสำเนาถูกต้องลงบนเอกสารประกอบการสมัครทุกแผ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 132

20 กุมภาพันธ์ 2562

 • ขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
  ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ
  1. นอกเขตเลือกตั้ง
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
  2. ในเขตเลือกตั้ง
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
 • ระยะเวลาการยื่นคำขอ
  ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2562

การยื่นคำขอ
ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิหรือเขตเลืออกตั้งที่ประสงค์ขอลงคะแนนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน คำสั่งแต่งตั้งและชีแจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐาน โดยสามารถยื่นคำขอ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน
2. ยื่นทางไปรษณีย์
3. ยื่นทางอินเทอร์เน็ต

- นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน คลิก https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/


- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางไปนอกราชอาณาจักรในวันเลือกตั้ง คลิก
https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/

 

1. ผู้ขอลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้


(1) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ
(2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
(3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางไปนอกราชอาณาจักรในวันเลือกตั้ง


2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม ข้อ 1 (1) และ (2) ที่ประสงค์ยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ดำเนินการยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ โดยให้บันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก) สถานที่และเขตจังหวัด ที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้


(1) เข้าสู่ระบบ บันทึกเลขประจำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก) และสถานที่ที่ประสงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เมื่อกรอกข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
(2). เมื่อเลือกลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วถ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียนแล้วจึงเลือกบันทึกข้อมูล
(3). เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล หรือถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูลให้เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล
(4). เมื่อผู้ยื่นคำขอยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง


3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม ข้อ 1 (3) ที่ประสงค์ยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ดำเนินการยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ โดยให้บันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้


(1). เข้าสู่ระบบ บันทึกเลขประจำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและสถานที่ที่ประสงค์ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร เมื่อกรอกข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เลือกรายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(2). เมื่อเลือกลงทะเบียนขอใช้ออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วถ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียนแล้วจึงเลือกบันทึกข้อมูล
(3). เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล หรือถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูลให้เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล
(4). เมื่อผู้ยื่นคำขอยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

30 มกราคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดทำโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตำบลหนองป่าครั่ง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน/ตอนสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งและได้กำหนดการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้อกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน/ตอนสุนัขและแมว สำหรับผู้ที่ได้มาลงทะเบียนไว้

ออกให้บริการ ระหว่างวันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ลำดับตามไฟล์ภาพที่แสดง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.053-850063 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (ในวันและเวลาราชการ)

29 มกราคม 2562

วัดบวกครกน้อย ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีเข้าโสสานกรรม ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายทานเมรุ วันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ ณ ฌาปนสถานบ้านบวกครกน้อย
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ทำการปรับปรุง พัฒนา เมรุเผาศพบ้านบวกครกน้อย เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม โดยในขณะนี้ได้ทำการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญพิธีเข้าโสสานกรรม ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน “กองทุนพัฒนาฌาปนสถานบ้านบวกครกน้อย และทำบุญถวายทานเมรุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ สืบทอด และเพื่อให้ถูกต้องตามขนมธรรมเนียมประเพณีของพื้นบ้านล้านนา และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
เริ่มตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 – 21.00 น.
กำหนดการ


วันที่ 3 กุมภาพันธ์
เวลา 13.00 น. ขอเชิญคณะศรัทธาวัดบวกครกน้อยร่วมประชุมเตรียมงาน ณ วัดบวกครกน้อย


วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์
ขอเชิญศรัทธาประชาชนทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจจัดสถานที่ ณ ฌาปนสถานบ้านบวกครกน้อย


วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์
เวลา 06.30 – 08.30 น. ทำบุญตักบาตรที่วัดบวกครกน้อย และประกอบพิธีทางศาสนา
เวลา 18.00 น. พระสงค์พร้อมกัน ณ สถานประกอบพิธีฌาปนสถานบ้านบวกครกน้อย
เวลา 19.00 น. ทำพิธีทางศาสนาภาคกลางคืน และร่วมฟังพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ แผ่เมตตา


วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ ณ ฌาปนสถานบ้านบวกครกน้อย
เวลา 06.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตร
เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ร่วมพิธีทางศาสนา สวดถอน บังสุกุลบนเมรุ ถวายผ้าป่าสามัคคี และจตุปัจจัยไทยธรรม

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญศรัทธาประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันและน้ำ แก่คณะศรัทธาที่มาจัดสถานที่ ในวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ และร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวาย ภัตตาหารเช้า ,ภัตตาหารเพล และน้ำปานะ(ช่วงกลางคืน) แด่พระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีทางศาสนา ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์

และเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และ เจ้าภาพสังฆทาน จำนวน 20 ชุด โดยขณะนี้มีผู้ร่วมทำบุญมาแล้วมีรายนามดังต่อไปนี้
เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
1. นายกฯสมคิด และคุณวรรณา เลิศเกียรติดำรง พร้อมครอบครัว
2. แม่จันบาล กันทา พร้อมคณะญาติพี่น้อง
3. อั้มผ้าม่านเชียงใหม่
4. คุณครูธันยนันท์ อุปพันธ์ทศพร
5. กลุ่มนาบุญ สภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง


เจ้าภาพสังฆทาน ชุดละ 1,500 บาท
1. อ.สำราญ อ.อำภา เจนวชิรพงษ์ พร้อมครอบครัว
2. รองฯ ศิวดี พุทธิพันธ์
3. รองฯ ยอดมิ่งจันต๊ะรังษี
4. คุณกิตติพงษ์ อ.อุไร คนแคล้ว
5. แม่ปั๋นแก้ว อุปพันธ์
6. คุณจุรีรัตน์ ทองชู พร้อมครอบครัว
7. กำนันประพันธ์ ทองอนันตรัตน์
8. นางสะคราญ เขื่อนคำ
9. คุณอำพร มโนพิเชษฐวัฒนา พร้อมครอบครัว
10. คุณนิดหน่อย ยศศักดา
11. นางมาลี เชิดชูพงษ์
12. นายบุญส่ง นางคำบาง วรรณฤทธิ์
13. แม่บัวคำ สุริยา
14. นายปราโมทย์ นางจันทร์เพ็ญ วุฒิพงษ์
15. นางปราณี มะลิวัลย์
16. นางอำไพ เลิศชนาพร
17. นายชาครีย์ นางนิตยา สุจริตจันทร์
18. นางวรรณา นิลประยูร
19. นางยุพิน กาลันสีมา
20. นางประพิมพ์ ทองดี

ท่านที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน ผู้มาช่วยจัดสถานที่ หรือร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ,ภัตตาหารเพล และน้ำปานะ(ช่วงกลางคืน) แจ้งความประสงค์ได้ที่
ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053-850421 ต่อ 101

29 มกราคม 2562

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจึงได้กำหนด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีรายละเอีด คุณสมบัตืผู้มีสิทธิรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และเอกสารประกอบการรับสมัคร ตามไฟล์ภาพที่แนบ

กำหนดเวลารับสมัคร

 •  วันที่ 29 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562 เฉพาะวันเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ชั้น 1 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 127 กด 16

24 มกราคม 2562

 เชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 18, 25 มกราคม และวันศุกร์ ที่ 1 ,8 กุมภาพันธ์ 2562
----------------------------------------------------------
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ทุกวันศุกร์ ประจำสัปดาห์ ในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์

พบกับการให้บริการ ตัดผม ทำสีผม ฟรี ทั้งชายและหญิง , บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และตรวจเช็คสายตา ฟรี (เฉพาะค่าแรง) และบริการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน/ตอนสุนัขและแมว ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.

กำหนดการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน

-วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562
บริการหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ
-วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
บริการหมู่ที่ 5 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5
- วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
บริการหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ณ อาคารด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
-วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
บริการหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4

บริการตัดผม ทำผม หญิง และชาย โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ
บริการตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า, เช็คซ่อมเครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
บริการตรวจเช็ควัดสายตา โดยร้านแว่นแก้วเชียงใหม่

ในการออกให้บริการนี้ บริการฟรี เฉพาะค่าแรง หากมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ หรือใช้อุปกรณ์เสริมสวย ผู้ใช้บริการกรุณาชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กับทางผู้ให้บริการด้วยตัวเอง

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 053-850421 ต่อ 101

15 มกราคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญผู้ปกครองพาลูกจูงหลานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

โดยในปีนี้ทางเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมการแสดง จากเด็กและเยาวชนในตำบลหนองป่าครั่ง
- ซุ้มกิจกรรมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม จากพี่ๆเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง
- การแสดงร้องเพลงรณรงค์ลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม
- การแสดงโชว์สุนัขตำรวจ
- การแสดงโชว์แต่งกายจากเศษวัสดุเหลือใช้

 • เด็กๆ ที่มาร่วมงานนำขยะที่รีไซเคิล มาแลกรับคูปอง ณ จุดลงทะเบียน
 • เด็กๆ ที่มีสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล หรือวัสดุเหลือใช้ สามารถนำมาแลกรับคูปอง ณ จุดลงทะเบียน เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่

laughing ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางเทศบาลฯ ขอความร่วมมือทุกท่านใช้ถุงผ้า หรือถุงกระดาษมาใส่ของขวัญ หรือขนม กลับบ้าน เพื่อลดการใช้พลาสติก กล่องโฟม ซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

smile ในการนี้ เทศบาลฯ ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ไม่ว่าจะเป็นขนม หรือของเล่นต่างๆ หรือร่วมตั้งซุ้มอาหาร เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน และทำกิจกรรมในวันเด็ก (งดใช้กล่องโฟม) โดยท่านที่สนใจร่วมสนับสนุน สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง หากท่านใดไม่สามารถนำของขวัญมามอบด้วยตนเอง ขอให้ท่านแจ้งมายังเทศบาลฯ เบอร์โทรศัพท์ 053-850421 จะได้นำรถไปรับของขวัญถึงที่บ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562ในเวลาราชการ

07 มกราคม 2562

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ทุกท่าน ร่วมประชุมประจำปี 2561 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานประจำปี และคัดเลือกสมาชิกกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ และอนุกรรมการกองทุนฯ ที่หมดวาระ ในวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 พร้อมกันเวลา 19.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ค่ะ

07 มกราคม 2562

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบล หนองป่าครั่ง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยมีระยะเวลาการรับสมัครวันที่ 20-28 ธันวาคม 2561 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง


กำหนดการสอบคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดโทร.053-850421 ต่อ 124

04 มกราคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00น. ณ ลานเอนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีการจัดกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การแสดงหลากหลายชุด จากเด็กและเยาวชนในตำบลหนองป่าครั่ง , ร่วมสนุกกับเกมส์หลากหลายจากซุ้มกิจกรรมของพี่ๆเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง เด็กๆ รับของขวัญ ของรางวัล และอาหารขนม ฟรี!!!ตลอดงาน

จึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ไม่ว่าจะเป็นขนม หรือของเล่นต่างๆ หรือร่วมตั้งซุ้มอาหาร เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน และทำกิจกรรมในวันเด็ก

โดยท่านที่สนใจร่วมสนับสนุน สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง หากท่านใดไม่สามารถนำของขวัญมามอบด้วยตนเอง ขอให้ท่านแจ้งมายังเทศบาลฯ โทร. 053-850421 เทศบาลฯจะได้นำรถไปรับของขวัญถึงบ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ในเวลาราชการ ค่ะ

28 ธันวาคม 2561

ด้วย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ประกอบกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งมีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งบริหารที่ว่างและมีความประสงค์รับโอน
1. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
4. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติการรับโอนและเอกสารประกอบการรับโอน ตามไฟล์ภาพที่แสดง

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 124

26 ธันวาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง รับบริจาคมือถือเก่า ที่ไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ 2

โดยจะนำไป
- รีไซเคิลอย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล
- ไร้มลพิษจากการจัดการที่ไม่ถูกวิธี
- ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริจาคมือถือเก่าได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยทางเทศบาลฯจะนำส่งที่ทำการไปรษณีย์ต่อไป

14 ธันวาคม 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 27  (392 รายการ)