เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล

ลงนาม


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
654
เดือนที่แล้ว
3,326
ปีนี้
32,986
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
158,570
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196


เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ระกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
-------------------------------------------------
ตามที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 27 เมษายน 2563 นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ผู้สอบคัดเลือกได้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะแจ้งให้มารายงานตัวและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่มีมติเห็นชอบ

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 124

30 เมษายน 2563

ครม. มีมติ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่ออีก 1 เดือน ถึง 31 พฤษภาคม 2563,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

- ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร
ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน 22:00-04:00
งด/ชะลอเดินทางข้ามเขตจังหวัด
งดกิจกรรมคนหมู่มาก

30 เมษายน 2563

หน้าฝน รับมือ COVID-19 และโรคอื่นอย่างไร,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
29 เมษายน 2563

รื่อง การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไว,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------------
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่าในขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona Virus Disease (COVID-19)) เป็นจำนวนมาก รวมถึงมีผู้มารับของบริจาคเป็นจำนวนมากและยืนใกล้ชิดกันอาจส่งผลกระทบต่อการระบาดของโรคดังกล่าวและไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง Social distancing หรือ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” ที่ให้เว้นระยะห่างระหว่างกันหรือการชุมนุนของประชาชนของประชาชนต้องไม่เกิน 100 คน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคอาหารและสิ่งของแก่ประชาชนผู้มารับบริจาคอาหารและสิ่งของ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำอาหารและสิ่งของส่งมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงกำหนดข้อปฏิบัติในการอำนวยความสะดวก ดังนี้
1. จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคอาหารและสิ่งของ
โดยกำหนดจุดบริจาคประจำหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน ดังนี้
1.1 หมู่ที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (หลังใหม่)
1.2 หมู่ที่ 2 ณ อาคารสวนน้ำและสนามกีฬา
1.3 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
1.4 หมู่ที่ 4 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
1.5 หมู่ที่ 5 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
1.6 หมู่ที่ 6 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
โดยขอให้ผู้มีจิตศรัทธาเขียนคำร้อง และแจ้งให้ทางเทศบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อจัดเตรียมสถานที่ และจัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกจัดจราจร และควบคุมดูแลการเว้นระยะห่างทางสังคม

2. หากผู้มีจิตศรัทธามีสถานที่หรือมีวิธีการอื่นใดในการบริจาคอาหารและสิ่งของ ให้แจ้งแก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยแจ้งงานเทศกิจ โทร 053 850 421 ต่อ 108

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 130

29 เมษายน 2563

นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับวัดบวกครกน้อย เปิดโรงทานอาหารสู้โควิด19,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยครอบครัว ได้ร่วมกับวัดบวกครกน้อย จัดตั้งโรงทาน ด้วยมีความห่วงใยในประชาชนตำบลหนองป่าครั่งในช่วงโรคระบาดนี้ จึงได้จัดตั้งโรงทานอาหาร ฟรี!! เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19

จึงขอเชิญประชาชนทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคโควิด-19 รับแจกอาหารฟรี ณ โรงทานวัดบวกครกน้อย ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 28 เมษายน ถึงวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 (เว้นวันเสาร์ และอาทิตย์) เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบวกครกน้อย

หากท่านใดมีความประสงค์ร่วมตั้งโรงทาน แจ้งความจำนงได้ที่ เจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย

27 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสมัคร,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 – 21 เมษายน 2563 และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 23 เมษายน 2563 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างฯของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ดังรายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

24 เมษายน 2563

ขยายเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ ขยายเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
จากภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็น 120 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดถึง 31 กรกฎาคม 2563

24 เมษายน 2563

แจ้งแก่ผู้ที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของ ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

แจ้งแก่ผู้ที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กรุณาติดต่อเทศบาลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ทางเทศบาลฯ ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคอาหารหรือสิ่งของไว้ทั้ง 7 หมู่บ้าน โดยแจ้งให้ทางเทศบาลฯ ทราบล่วงหน้า 1 วัน เพื่อทำการเตรียมสถานที่ และเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลระยะห่างของประชาชน

โทร.053-850421 ต่อ 108 (งานเทศกิจ)

 

22 เมษายน 2563

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 เมษายน 2563 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาในวันที่ 22 เมษายน 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 124

22 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

21 เมษายน 2563

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
---------------------------------------------
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เกณฑ์การคัดเลือก และหลักฐานประกอบการรับสมัคร รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 22 เมษายน 2563 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝ่ายความมั่นคง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053-221016

21 เมษายน 2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดลำพูน เป็นกิจวัตร

21 เมษายน 2563

ขยายเวลาปิดสถานที่ หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

จังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลาปิดสถานที่ หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 16/2563
-----------------------------------------------------
ตามที่ได้ประกาศแจ้งแก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ให้ปิดพื้นที่หรือบริเวณ จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 - 20 เมษายน 2563 นั้น ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลาปิดสถานที่ หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 เมษายน 2563

20 เมษายน 2563

"ปี๋ใหม่ปี๋นี้ รดน้ำ สระเกล้า ขอเข้าตางออนไลน์",เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
14 เมษายน 2563

วัดบวกครกน้อยยกเลิกงานทุกชนิดภายในวัด,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากพระสมุห์กฤษฎา ปภสสโร (เจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคไวรัสโควิด-19 วัดบวกครกน้อยยกเลิกงานทุกชนิดภายในวัด สำหรับท่านที่จะทำบุญให้กับบุพพการีผู้มีพระคุณ ทางวัดจะมีพระสงฆ์เดินบิณฑบาตรประจำหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่12 -16 เม.ย 63 สำหรับท่านใดที่จะตานขันข้าวที่บ้านของท่านช่วงตั้งแต่ 09.00 ขึ้นไป ติตต่อเบอร์โทรเจ้าอาวาส 085 - 1458605 และ 085-7114896

13 เมษายน 2563

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 32  (471 รายการ)