เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
3,576
เดือนที่แล้ว
4,469
ปีนี้
16,651
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
193,998
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 โดยมีระยะเวลาการรับสมัครวันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบ รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 124

02 กุมภาพันธ์ 2564

รณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัยทุกวัน 100 % เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมรณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัยทุกวัน 100 % เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ

29 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว428 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ยังคงระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่องจากปี 2563 ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระว่างดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ.2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน นั้น
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ตามไฟล์ภาพที่แสดง
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร. 053-850421 ต่อ 115 และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง หรือทางไลน์ ออฟฟิศเชียล กองคลัง หนองป่าครั่ง id : @464ouogq
29 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2  เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษา ปร,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

???? รับสมัครนักเรียนชาย - หญิง เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 โดยทำการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 ประจำปี 2564

???? คุณสมบัติ
- เด็กที่สมัครต้องมีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทยเท่านั้น
- รับสมัครตามเกณฑ์ ระดับชั้นอนุบาล 1 เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 - 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561
- เด็กที่สมัครต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรับการศึกษาโดยต่อเนื่อง

???? หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
- ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- เอกสารที่นำมาเพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและสำเนาไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
???? สูติบัตรของนักเรียน
???? ทะเบียนบ้านของนักเรียน
???? สมุดบันทึกสุขภาพ
???? หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
???? บัตรประชชนบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครอง
???? ทะเบียนบ้านบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครอง

???? ใบสมัครขอรับได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง พร้อมกรอกข้อความให้สมบูรณ์ และนำนักเรียนมารายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

???? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้ารับการศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2564
กำหนดเปิด - ปิดภาคเรียน (ตามสถานการณ์ปกติ)
ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน 2564

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.053-850421 ต่อ 127 ต่อ 12

29 มกราคม 2564

ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร เปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

กระทรวงมหาดไทยขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร เปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

29 มกราคม 2564

หมึกสายวงฟ้า พิษร้ายอันตรายถึงชีวิต ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

????????หมึกสายวงฟ้า พิษร้ายอันตรายถึงชีวิต ‼️‼️

????????กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่ามีประชาชนแจ้งทางสื่อออนไลน์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบหมึกสายที่คาดว่าเป็น "หมึกสายวงฟ้า (Blue ringed Octopus)" ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่น ๆ บริเวณตลาดนัดในเขตจังหวัดปทุมธานี
.
‼️หมึกสายวงฟ้า เป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรง เป็นอันตรายถึงชีวิตหากมีการบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ
.
❗❗ลักษณะเด่นของหมึกสายดังกล่าว คือ มีวงสีฟ้าหรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัวและบนหนวด ซึ่งแตกต่างจากหมึกสายชนิดอื่น ๆ ทั่วไป
.
⚠️จากข้อมูลทางวิชาการ พิษของหมึกดังกล่าวไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
.
☎️☎️หากมีการพบเห็น สามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ 021411333 หรือสายด่วน Green Call 1310

22 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประเภทคุณวุฒิ)
สังกัดงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ่ตามไฟล์ภาพที่แสดง
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
14 มกราคม 2564

ขั้นตอนการเดินทางสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง),เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ขั้นตอนการเดินทางสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และแผนผังแสดงการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดเชียงใหม่ (รวบรวมข้อมูลจากแนวทาง ศบค และ คำสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 9/2564)

13 มกราคม 2564

สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังมีผลบังคับใช้,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังมีผลบังคับใช้
.
???? คำสั่งที่ 4/2564 : ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานด่างด้าว เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่ วันที่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
???? คำสั่งที่ 5/2564 : มาตรการป้องกันสำหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่ วันที่ 7-31 ม.ค. 64
???? คำสั่งที่ 6/2564 : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (งดการออกใบอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน และปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค) มีผลตั้งแต่ วันที่ 7-31 ม.ค. 64
???? คำสั่งที่ 7/2564 : มาตรการสำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม มีผลตั้งแต่ วันที่ 7-31 ม.ค. 64
???? คำสั่งที่ 9/2564 : มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่ วันที่ 10-31 ม.ค. 64
???? คำสั่งที่ 10/2564 : ขยายเวลาการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่ วันที่ 20-31 ม.ค. 64
13 มกราคม 2564

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 10 /2564,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 10 /2564
13 มกราคม 2564

ข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา... บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบน และจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 11-13 ม.ค.64 ซึ่งจะทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 11 – 13 มกราคม 2564

❄️ .......เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจึงอยากฝากความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนในตำบลหนอป่าครั่ง โปรดรักษาสุขภาพและสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย จะได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งนะคะ

13 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์แจ้งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรควิด 19 ในจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
‼ ประชาสัมพันธ์แจ้งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรควิด 19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ‼
ในขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกคำสั่งและประกาศ ในการกำหนดมาตรการป้องกัน ในการนี้เทศบาลได้สรุปสาระสำคัญของแต่ละฉบับ ขอให้ประชาชน และสถานประกอบการต่างๆ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามดังนี้
???? คำสั่งฉบับที่ 3 /2564 ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2564
????คำสั่งฉบับที่ 4/2564 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
???? คำสั่งฉบับที่ 5/2564 เรื่องการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีตั้งแต่ 50-200 คน ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน เว้นแต่เป็นดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
????คำสั่งฉบับที่ 6/2564 ให้งดการออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนัน ชกมวย แข่งม้า พร้อมกันนี้ ให้ปิดสนามมวย สถานที่ฝึกซ้อมมวย สนามแสดงศิลปะมวยไทย เว้นแต่สนามที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาและเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งนี้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานป้องกันโรคฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังห้ามขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการ อาทิ ร้านเหล้าตอง
???? คำสั่งฉบับที่ 7/2564 ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม แต่ให้นั่งรับประทานได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 23.00 น. หลังเวลา 23.00 น. จำหน่ายได้แต่ต้องนำกลับไป และห้ามจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง การเต้น ยินยอมให้มีการเต้นอีกด้วย
???? คำสั่งฉบับที่ 8/2564 ในขณะนี้มีมติให้ยกเลิกข้อ 4 ในคำสั่งฉบับที่ 1/2564 และคำสั่งฉบับที่ 8/2564 ซึ่งเป็นเรื่องการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ของประชาชนจากต่างจังหวัด โดยออกเป็นคำสั่งใหม่ คือ คำสั่งที่ 9/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แบ่งกลุ่มจังหวัดเพื่อควบคุมที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ ศบค. ได้แบ่งไว้ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มแรกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร กลุ่มที่ 2 พื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 23 จังหวัด และกลุ่มที่ 3 พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง จำนวน 49 จังหวัด ซึ่งการจะเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
???? ส่วนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอความร่วมมือตลาดสด ศูนย์แสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูมิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ร้านขายยา คลินิกหรือสถานพยาบาลเอกชน
การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้ำ หรือการนวดบริเวณใบหน้า ให้มีการยกระดับตามมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคที่ ศบค. กำหนด อย่างเคร่งครัด”
❌ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคมเป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
???? หากท่านใดที่มาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือสัมผัสกับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และเข้ารับการตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามความเห็นของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยต้องกักกันตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน
???? เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอความร่วมมือทุกท่านมีความตระหนักในการป้องกันโรคโควิด 19 กินร้อน ช้อนคนละคัน หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าชุมชน เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อตัวท่านและคนที่คุณรัก
11 มกราคม 2564

ออกปฏิบัติงานประจำจุดตรวจบูรณาการคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ในวันนี้ (11 ม.ค.64) เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลหนองป่าครั่ง ออกปฏิบัติงานประจำจุดตรวจบูรณาการคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อำเภอเมืองเชียงใหม่ บริเวณใต้สะพานลอยแยกดอนจั่น ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ฝั่งขาเข้า) ตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
???? ขอให้ประชาชนที่มาจากต่างจังหวัด ปฏิบัติตามคำสั่งที่ 9/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แบ่งกลุ่มจังหวัดเพื่อควบคุมที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ ศบค. ได้แบ่งไว้ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มแรกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร กลุ่มที่ 2 พื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 23 จังหวัด และกลุ่มที่ 3 พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง จำนวน 49 จังหวัด ซึ่งการจะเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ประการแรกบุคคลที่จะเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ในทุกกลุ่มทุกจังหวัดทุกคนจะต้อง กรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนผู้ที่มาจากพื้นที่ 5 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น ต้องแสดงตนว่าเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ สำหรับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด ติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA พร้อมกันนนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน”
ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 23 จังหวัด หากเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องแสดงตนและรับรองตนเองโดยเอกสาร เพื่อให้ทราบถึง สถานที่พัก และรายการเดินทาง โดยระบุสถานที่ เวลา เหตุจำเป็นและระยะเวลาในการพัก สำหรับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA ทั้งนี้ต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน ด้วย
“สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง จำนวน 49 จังหวัด ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนี้จังหวัดก็ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” โดยให้สังเกตอาการตนเองใกล้ชิด (Self-Monitoring) ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA ทั้งนี้หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 08 - 4805 - 2121 และ 08 - 4805 – 3131”
11 มกราคม 2564

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 39  (574 รายการ)