เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
362
เดือนที่แล้ว
2,907
ปีนี้
29,368
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
154,952
ไอพี ของคุณ
3.233.229.90


ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ด้วย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 12 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561 ประกอบกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งมีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 60 วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจะว่างลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังนี้

1. ตำแหน่งบริหารที่ว่างและมีความประสงค์รับโอน
(1) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ 13-2-00-1101-001
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

2. คุณสมบัติการรับโอน
(1) พนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่น

3. เอกสารประกอบการรับโอน
(1) คำร้องขอโอนย้ายของผู้ขอโอนและความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในแบบคำร้องขอโอน (ย้าย)
(2) หนังสือแสดงความยินยอมของต้นสังกัดในการขอโอน โดยมีการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น เกี่ยวกับการถูกดำเนินการทางวินัย และภาระผูกพันอื่นๆ
(3) สำเนาบัตรประวัติข้าราชการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
(5) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสำเร็จ ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา
(6) ผู้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 053-850421 ต่อ 124


 
05 สิงหาคม 2562