ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
112
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
3,107
เดือนที่แล้ว
4,408
ปีนี้
44,429
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
92,524
ไอพี ของคุณ
35.175.248.25


การจ้างเด็กนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การจ้างเด็กนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562
------------------------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ไม่ให้นักเรียน นักศึกษายุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด จึงประกาศรับสมัครนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ระยะเวลาในการทำงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ในวันทำการ

คุณสมบัติของนักเรียน – นักศึกษา
- เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- มีสัญชาติไทย
- มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
- เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล

เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน – นักศึกษา (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30น. วันเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียด โทร. 053-850421 ต่อ 127 ต่อ 16

 


 
13 มีนาคม 2562