เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
125
เมื่อวานนี้
159
เดือนนี้
2,640
เดือนที่แล้ว
4,666
ปีนี้
56,788
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
104,883
ไอพี ของคุณ
34.238.194.166


ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ/หรือเบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้รับเงินสงเคราะห์ ขอให้ท่านไปแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม ศูนย์OTOP เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (ตึกเขียวหน้าวัดบวกครกน้อย) พร้อมเตรียมเอกสารดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีจะโอนผ่านบัญชี)
3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ รับเบี้ยยังชีพ /ในการแสดงตน)

(กรณีผู้รับเงินโดยโอนผ่านบัญชี) เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (ปีงบประมาณ 2563) กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพฯ โดยตรง จึงขอให้ท่านไปแสดงตนและยืนยันหมายเลขบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

หากผู้รับเบี้ยยังชีพท่านใดที่ไม่มาแสดงตนตามกำหนด เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะยึดข้อมูลของปีงบประมาณ 2562 และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพระหว่างปีงบประมาณได้

smile สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ127 กด 16

15 สิงหาคม 2562

เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ภาคเช้า
- เวลา 06.50 น. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
- เวลา 08.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- เวลา 08.30 – 12.00 น. เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ภาคค่ำ
- เวลา 17.00 น. เชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
- ร่วมแสดงความยินดีแก่แม่ดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2562

การแต่งกาย
- ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- พนักงานจ้าง : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว
- จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
- ประชาชน : ชุดสุภาพโทนสีฟ้า

06 สิงหาคม 2562

ด้วย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 12 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561 ประกอบกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งมีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 60 วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจะว่างลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังนี้

1. ตำแหน่งบริหารที่ว่างและมีความประสงค์รับโอน
(1) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ 13-2-00-1101-001
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

2. คุณสมบัติการรับโอน
(1) พนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่น

3. เอกสารประกอบการรับโอน
(1) คำร้องขอโอนย้ายของผู้ขอโอนและความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในแบบคำร้องขอโอน (ย้าย)
(2) หนังสือแสดงความยินยอมของต้นสังกัดในการขอโอน โดยมีการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น เกี่ยวกับการถูกดำเนินการทางวินัย และภาระผูกพันอื่นๆ
(3) สำเนาบัตรประวัติข้าราชการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
(5) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสำเร็จ ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา
(6) ผู้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 053-850421 ต่อ 124

05 สิงหาคม 2562

ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญร่วมทำบุญปล่อยปลา “ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 87 พรรษา”

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.09 น. ณ ฝายแม่น้ำคาว หมู่ที่ 2

เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนยาโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

05 สิงหาคม 2562

- ข่าวดี‼ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน
 ** กรุงเทพมหานคร สมัครที่สำนักงานเขตทุกเขต ต่างจังหวัดสมัครที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ)
 ** รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้น

เดือนสิงหาคม เริ่มรับสมัคร วันที่ 5 – 10 ส.ค.62
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ แอปพลิเคชั่น ประชาชนจิตอาสา สามารถดาวน์โหลดได้ที่
- ระบบ iOS : https://apps.apple.com/us/app/ประชาชนจิตอาสา/id1439276790
- ระบบ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.dga.royaljitarsa&hl=th
- Line Official : https://page.line.me/jitarsa
- เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ : https://www.royaloffice.th/
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนจิตอาสา 1511

05 สิงหาคม 2562

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตร
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รายละเอียดปรากฏไฟล์ภาพที่แสดง

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 6 - 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-850421 ต่อ 124

30 กรกฎาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง


ภาคเช้า
- เวลา 06.30น. เวลา 06.30 น. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระสงฆ์จำนวน 10 รูป
- เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา


ภาคค่ำ
- เวลา 17.30 น. เชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

การแต่งกาย
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
- ประชาชน : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

25 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งทุกครัวเรือน ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม นี้

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขฯ จะออกสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย ในบ้านเรือนในพื้นที่เทศบาลฯ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00น. จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ที่ออกสำรวจในวันดังกล่าวด้วยค่ะ

25 กรกฎาคม 2562

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 แล้ว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

23 กรกฎาคม 2562

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีระยะเวลาการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2562 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว มีผู้มาสมัครฯ และมีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามประกาศรับสมัคร รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

วิธีการสอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

15 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ตามไฟล์ภาพที่แสดง

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 8-18 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

05 กรกฎาคม 2562

03 กรกฎาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และวัดบวกครกน้อย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562
- เวลา 08.30น. ขอเชิญร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษา การบรรยายให้ความรู้ โดยปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องวิธีการหล่อเทียนเข้าพรรษาตามประเพณีพื้นบ้านล้านนา พร้อมวิธีปฏิบัติ ศาสนพิธี
- เวลา 09.00 – 10.30 น. เชิญร่วมฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และเชิญทุกท่านร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ลงแบบพิมพ์ ตามลำดับพระสงฆ์เจริญมลคลคาถา จากนั้นประธานในพิธีฯ ถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
- เวลา 09.00 น. เชิญศรัทธาประชาชน ร่วมตกแต่งดาต้นเทียนพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย
- เวลา 13.00น เชิญร่วมขบวนรถแห่ ถวายเทียนพรรษา 7 วัด ไปยังวัดหนองบวกส้ม วัดหนองป่าครั่ง วัดกู่คำ วัดแม่คาว วันศรีบัวเงิน วัดบวกครกหลวง
- เวลา 16.30น. ขอเชิญศรัทธาประชาชนทุกท่าน ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวาย ณ วัดบวกครกน้อย ตั้งขบวนแห่เทียนจากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ไปยังวัดบวกครกน้อย

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อความเป๋นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว ณ วัดบวกครกน้อย

27 มิถุนายน 2562

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รายละเอียดปรากฏไฟล์ภาพที่แสดง

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 28 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-850421 ต่อ 124

17 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนในตำบลทุกท่าน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อเสนอโครงการต่าง ๆ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีกำหนดการดังนี้

  • วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ออกประชาคม หมู่ที่ 2 และ ม.6 ณ วัดบวกครกน้อย
  • วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ออกประชาคม หมู่ที่ 3 และ ม.7 ณ อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
  • วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ออกประชาคม หมู่ที่ 1 และ ม.4 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 4

      จึงขอเชิญประชาชนในตำบลทุกท่านร่วมประชุมประชาคม โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเสนอแนะความคิดเห็นความต้องการของพี่น้องประชาชนในการพัฒนาตำบลหนองป่าครั่งอย่างยั่งยืน

28 พฤษภาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 24  (356 รายการ)