ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
2,622
เดือนที่แล้ว
2,891
ปีนี้
29,100
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
38,575
ไอพี ของคุณ
54.161.116.225
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)31 ต.ค. 2560
2แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม12 ก.ค. 2559
3การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ1 เม.ย. 2559
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2531 ต.ค. 2558
5แนวทางการเปิดเผยราคากลาง27 เม.ย. 2557
6หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 21 ต.ค. 2556
7หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์7 เม.ย. 2554
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 257 เม.ย. 2554
9ระเบียบพัสดุ 477 เม.ย. 2554
10ระเบียบงานสารบรรณ7 เม.ย. 2554
11พรบ. บริหารราชการแผ่นดิน 25347 เม.ย. 2554
12พรบ. บริหารงานบุคคล 25427 เม.ย. 2554
13พรบ. เทศบาล 24967 เม.ย. 2554
14พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 25407 เม.ย. 2554
15พรบ. กระจายอำนาจ 25427 เม.ย. 2554
16พรบ กระจายอำนาจ ปี 427 เม.ย. 2554
17สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่7 เม.ย. 2554
18ระเบียบกระทรวงการคลัง7 เม.ย. 2554
19ระเบียบงานสารบรรณ7 เม.ย. 2554
20ระเบียบกระทรวงการคลัง7 เม.ย. 2554

12  >> >|