เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล

ลงนาม


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
854
เดือนที่แล้ว
3,326
ปีนี้
33,186
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
158,770
ไอพี ของคุณ
34.200.222.93
ลำดับรายการวันที่
1เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภา12 พ.ค. 2563
2บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 256218 ธ.ค. 2562
3พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒27 พ.ค. 2562
4พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒27 พ.ค. 2562
5พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒16 เม.ย. 2562
6พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒16 เม.ย. 2562
7พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒16 เม.ย. 2562
8ระเบียบเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ว่าด้วย การใช้สุสานและฌาปนสถาน การกำหนดอัตราค่าธรร22 มี.ค. 2562
9พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256212 มี.ค. 2562
10สวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง5 มี.ค. 2562
11พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐27 ก.พ. 2560
12แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม12 ก.ค. 2559
13การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ1 เม.ย. 2559
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2531 ต.ค. 2558
15แนวทางการเปิดเผยราคากลาง27 เม.ย. 2557
16หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 21 ต.ค. 2556
17หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์7 เม.ย. 2554
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 257 เม.ย. 2554
19ระเบียบพัสดุ 477 เม.ย. 2554
20ระเบียบงานสารบรรณ7 เม.ย. 2554

12  >> >|