เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
3,576
เดือนที่แล้ว
4,469
ปีนี้
16,651
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
193,998
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
ลำดับรายการวันที่
1สิทธิของประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 255825 ก.ย. 2563
2เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภา12 พ.ค. 2563
3บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 256218 ธ.ค. 2562
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.พ.ศ2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั17 ก.ย. 2562
5พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒27 พ.ค. 2562
6พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒27 พ.ค. 2562
7พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒16 เม.ย. 2562
8พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒16 เม.ย. 2562
9พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒16 เม.ย. 2562
10ระเบียบเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ว่าด้วย การใช้สุสานและฌาปนสถาน การกำหนดอัตราค่าธรร22 มี.ค. 2562
11พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256212 มี.ค. 2562
12สวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง5 มี.ค. 2562
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเ27 ธ.ค. 2561
14พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐27 ก.พ. 2560
15พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้ อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 230 ส.ค. 2559
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณของ อปท พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง20 ก.ค. 2559
17แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม12 ก.ค. 2559
18การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ1 เม.ย. 2559
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2531 ต.ค. 2558
20แนวทางการเปิดเผยราคากลาง27 เม.ย. 2557

12  >> >|