เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
3,576
เดือนที่แล้ว
4,469
ปีนี้
16,651
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
193,998
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
การประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563
นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งในฐานะ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีนายกเทศมนตรี ประธานสภา และปลัดเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 91 แห่ง จำนวน 225 ท่าน
โดยในวาระการประชุมประธานได้แถลงนโยบายการบริหารงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้บริหารของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ การรับมอบงานจากอดีตประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ การแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 เงินอุดหนุนจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
พร้อมกันนี้ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงสร้างของสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น 4 เขต ได้แก่ เขตเหนือ มี 7 อำเภอ 27 เทศบาล เขตกลางเหนือ มี 4 อำเภอ 40 เทศบาล เขตกลางใต้ มี 7 อำเภอ 36 เทศบาล และเขตใต้ มี 7 อำเภอ 16 เทศบาล และได้เสนอให้ที่ประชุมคัดเลือกประธานแต่ละเขตซี่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับคัดเลือกดังนี้ ประธานเขตเหนือ นายฉอ้อน เขื่อนเพชร เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประธานเขตกลางเหนือ ได้แก่ นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ประธานเขตกลางใต้ ได้แก่ นายทรัพย์ทวี คำมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง ประธานเขตใต้ ได้แก่ นายสุรชาติ ใจตุ้ย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง
จากนั้นประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกโครงการ ในส่วนของวาระอื่นๆ นายกปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามได้ขึ้นชี้แจงการทำงานของสหพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

 
18 ธันวาคม 2563