:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

 

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์
1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
"ประชาชนมั่งคั่ง หนองป่าครั่งมั่นคง"

1. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชน
(1)จัดตั้งกองทุนและสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อการประกอบอาชีพ
(2)จัดตั้งโรงรับจำนำ อัตราดอกเบี้ยต่ำ
(3)ส่งเสริมอาชีพ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดจำหน่ายสินค้าครบวงจร
(4)จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ โดยรับจัดหางานให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
(5)จัดตั้งศูนย์จัดหางานและการจ้างแรงงาน
(6)จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน

2. นโยบายด้านการศึกษา
(1) จัดทำโครงการสอนพิเศษ และค่ายกิจกรรมให้แก่เยาวชน
(2) จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ของเยาวชนและพระภิกษุสามเณร
(3) จักการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ
(4) จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(5) จัดตั้งศูนย์ภาษา ห้องสมุดประชาชน และแหล่งเรียนรู้
(6) จัด ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวัน และนมให้แก่นักเรียน ร.ร.ชุมชนบ้านบวกครกน้อย และ ร.ร.อนุบาล เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
(7) จัดตั้งศูนย์การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(8) จัดรถรับ – ส่งนักเรียน ที่ศึกษาอยู่นอกเขตเทศบาล
(9) จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ด้านการเป็นผู้นำชุมชนที่ดี
(10)จัดอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์
- ด้านการสงเคราะห์
(1) ช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ คนด้อยโอกาส ผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ผู้ติดยาเสพติด และผู้ประสบสาธารณภัย
(2) จัดเงินเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคเอดส์ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส เพิ่มมากขึ้น ตามภาวะค่าครองชีพ
(3) จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน เทศบาลจะตั้งกองทุนช่วยเหลือพร้อมทั้งปรับปรุง ระบบบริหารการจัดการ กับการแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งระดับ บุคคล และชุมชน
(4) จัดสรรที่ดิน ที่อยู่อาศัย แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

- ด้านการพัฒนาและฟื้นฟู
(1) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนราชการอื่น ๆ และภาคเอกชน จัดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส เช่น การฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ และผู้สูงอายุที่ยังพอทำงานได้และอื่นๆ
(2) ส่งเสริมพัฒนา ศูนย์พัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและยกฐานะเป็นครอบครัวอบอุ่นต่อไป
(3) ส่งเสริมพัฒนาด้านอื่น ๆตามที่คณะกรรมการภาคประชาชนมีความเห็นร่วมกัน โดยไม่ขัดต่ออำนาจหน้าที่
(4) เทศบาลจะตั้งคณะกรรมการและชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ โดยเน้นให้คณะกรรมการและชุดปฏิบัติการจะต้องมาจากภาคประชาชนในพื้นที่และส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง


4. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สิน
(1) จัดระเบียบจราจร
(2) จัดให้มีสายตรวจ อปพร. เพื่อสนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
(3) จัดให้มีชุดปฏิบัติการในการดูแลพื้นที่สาธารณะ
(4) จัดตั้ง ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายและรับเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆตลอด 24 ชั่วโมง


5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการสาธารณะ
(1) จัดสร้าง ถนน รางน้ำ ลำเหมืองสาธารณะ ไฟฟ้า ไฟกิ่ง ให้ทั่วถึง
(2) แก้ไข ปรับปรุง รางระบายน้ำที่มีปัญหาทุกจุด
(3) จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วซ่อมไฟฟ้า ประปา ตลอด 24 ชั่วโมง
(4) ดำเนินการ ล้างรางระบายน้ำ และขุดลอกลำเหมืองทุกสาย
(5) ดำเนินการ ขยายเขตประปา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
(6) ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช สองข้างถนน และลำคลองทุกสาย
(7) จัดให้มี การทำนุบำรุงสวน และสถานที่สาธารณะ
(8) จัดระบบการบำบัดนำเสีย ก่อน ระบายลงสู่ลำน้ำ
(9) ดำเนินการ ขยายพื้นผิวจราจร ถนนสายหลัก สายรองและพื้นที่จำเป็น
(10)ดำเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในพื้นที่สาธารณประโยชน์

6.นโยบายด้านสาธารณสุข
(1) จัดตั้ง คลินิกชุมชนอบอุ่น
(2) จัดรถรับ – ส่ง ผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาล
(3) จัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัดให้แก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
(4) จัดให้มีการออกกำลังกาย ทุกประเภทประจำหมู่บ้าน
(5) จัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กในครรภ์ เด็กแรกเกิดและมารดา
(6) จัดทำโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง
(7) จัดทำโครงการ คุ้มครองผู้บริโภค
(8) จัดทำประวัติสุขภาพ การดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วทั้งเทศบาล
(9) จัดทำโครงการ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
(10) จัดอบรม บำบัดรักษา ผู้ป่วยจากการเสพยาเสพติดหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
(1) จัดทำโครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่
(2) จัดสร้างสวนสาธารณะ
(3) จัดพนักงาน รักษาความสะอาด ทางสาธารณะทุกสาย
(4) จัดทำโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(5) จัดให้มีการกำจัด วัชพืชในที่ดินว่างเปล่า ตามพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาด
(6) จัดระบบการเก็บขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
(7) จัดให้มีการทำ ปุ๋ยอินทรี จากขยะมูลฝอย


8. นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
(1) จัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
(2) จัดตั้ง สนามกีฬา ศูนย์ฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัว สำหรับประชาชน
สนับสนุน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งกองทุนสวัสดิการนักกีฬา และ
(3) ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาทุกประเภท
(4) จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ แก่ประชาชน เพื่อการท่องเที่ยวภายใน และนอกสถานที่
(5) พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง


9. นโยบายด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
(1) จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล
(2) สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา
(3) จัดตั้งและส่งเสริมกลุ่มหนุ่มสาว / กลุ่มยาวชน และ กลุ่มอื่นๆ ที่ทำกิจกรรม เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
(4) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น จัด
งานประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ งานสืบชะตาหมู่บ้าน และอื่น ๆ
โดยมีโครงการวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ดำเนินการ รวม 8 โครงการ ตั้งไว้ 1,590,074.00 ใช้ไป
...
10.นโยบายด้านประชาสัมพันธ์
(1) จัดตั้งระบบเคเบิ้ลทีวี
(2) จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำหมู่บ้าน
(3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เร็ว
(4) จัดตั้ง อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ประจำหมู่บ้าน
(5) จัดทำ วารสารหรือแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร

11.นโยบายด้านการบริหารองค์กร
เทศบาลจะบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จะส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของสภาเทศบาล และได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการบริหารโดยยึด ระเบียบ กฎหมายเป็นแนวการบริหาร และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีคุณภาพ ได้รับสวัสดิการ และจะใช้หลักระบบคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบอย่างทั่วถึง จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน หรือเครื่องมือทางการบริหารอื่น ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเพียงพอ ตลอดถึงการประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม