:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

งานตรวจสอบภายใน

1 แผนการตรวจสอบภายใน

 • แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน

 • รายงานผลการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3 การควบคุมภายใน

 • ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • หน่วยงานย่อย ปค.4, ปค.5 (ทุกกอง)
 • คำสั่งควบคุมภายใน งบปี 64 (ทุกกอง)
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4 การบริหารจัดการความเสี่ยง

 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
 • แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง