:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)

12 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกาศสำเนาพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย ตำบลสันกลาง ตำบลต้นเปา ตำบลแม่ปูคา ตำบลสันกาแพง ตำบลร้องวัวแดง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกาแพง และตำบลสันปูเลย ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกระทรงคมนาคมได้เสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย ตำบลสันกลาง ตำบลต้นเปา ตำบลแม่ปูคา ตำบลสันกาแพง ตำบลร้องวัวแดง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกาแพง และตำบลสันปูเลย ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนที่ 60 ก ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยมีอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน 

เพื่อให้การเวนคืนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงประกาศสำเนาแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว พร้อมด้วยแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร